1- PERSONEL ve DONANIM DURUMU:

 
Sebahattin YAMAN
Tapu Müdürü
 
 
Serdar CENNET
İşçi
 
 

2- KURULUŞ (TARİHÇESİ) ve BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİMLER:

 

Oğuzların ilçe olmasını müteakiben İlçemiz Tapu Sicil Müdürlüğü de 29/07/1993 tarihinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Müdürlüğünüz, bakanlık olarak; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Genel Müdürlük olarak; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve Bölge olarak ta; Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

Tapu Teşkilatının memleketimizdeki geçmişi 162 yıl öncesine dayanır. İlk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından "Defterhane-iş Amire Kalemi" adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur. Bu teşkilat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar "Defterhane-iş Hakani Emaneti" "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakani Nezareti" gibi muhtelif isimler altında varlığını sürdürmüştür. Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır.

 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır.

 

Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. Teşkilat, 26 Eylül 1984 yılında çıkarılan 3045 sayılı Kanunla, bugünkü statüsüne kavuşmuş, 22 Kasım 2002 Tarihinde de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır.

 

 

Müdürlüğümüz iş ve işlemleri 1 Müdür ve 1 Bilgisayar İşletmeni Personel tarafından yürütülmektedir.

Donanım olarak; 2 bilgisayar, 2 yazıcı ve bir adet faks cihazı mevcut olup 1 adet bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Masa, koltuk ve benzeri malzemeler olarak yeterli durumdadır.

 

 

3- YERLEŞİK YER DURUMU:

 

 

Müdürlüğümüz mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kaymakamlık binasının ikinci katında bir müdür odası ve bir servis odasında olmak üzere iki odada hizmet vermektedir.

Bilindiği üzere Tapu Sicil Müdürlüklerinin aynası arşivleridir. Arşivi düzenli tutulan bir tapu sicil müdürlüğünde işlemlerin yapılması da hızlı ve düzenli olmaktadır.

4- KADASTRO DURUMU ve MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KÖY ve MAHALLELER:

 

Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan tüm mahalle ve köylerde kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Müdürlüğümüze bağlı Kadastro çalışmaları tamamlanan köylerimiz şunlardır.

 1. Karaören (Oğuzlar)
 2. Kızılcapelit
 3. Kayı
 4. Asarçayı
 5. Derinöz
 6. Cevizli
 7. Ağaççamı
 8. Şaphane

Kadastro çalışmaları biten köylere ait tüm kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Müdürlüğümüz TAKBİS sistemine geçmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Sayısallaştırma işlemi tamamlanmıştır. Datalar Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir. En kısa zamanda TAKBİS'e geçilecek ve işlemler daha hızlı ve hatasız olarak yapılması sağlanacaktır.

 

TAKBİS NEDİR ?

TAKBİS:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde (Şeflikler dahil) yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan;

Geliştirilen uygulama yazılımlarına dahil edilen kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize eden veya ortadan kaldıran;

İlgili memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayan, yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden Bilgisayar Destekli Eğitim imkanı getiren,

Üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulacak sisteme akmasıyla entegre bir yapı oluşturan, mevzuat değişikliği yapılması halinde vatandaşın satış benzeri işlemleri Türkiye'nin herhangi bir yerinden yapabilmesini sağlayan;

Müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından izlenebilmesini sağlayan,

Memur inisiyatifini ortadan kaldırarak işlemlerin yasal mevzuata uygunluğunu, vatandaşa en kısa sürede ve doğru sonuç sağlayarak, devletle vatandaş arasında zaman içinde yıpranan güven duygusunu geliştirecek,

Merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkez birimleri için Karar Destek fonksiyonları ve raporları üreten,

Herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar üretecek,

Milli Güvenlik açısından gereken yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları, yoğunlaştıkları hususu merkezden ve kolaylıkla izlenebilecek,

Tarım bilgi sistemine ve Doğrudan Gelir Desteğine esas Çiftçi Kayıt Sistemine doğru ve güncel bilgi altlığı oluşturan,

Mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak, mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede sonuçlandırılarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlanacak,

Geliştirilen Vatandaş Bilgi Sistemi (TAPUNET) uygulamasıyla şeffaf devlet anlayışını, 58 nci Cumhuriyet Hükümetimizin Acil Eylem Planında yer alan Vatandaşın Bilgi Edinmesine yönelik hassasiyetini de karşılayacak şekilde, vatandaşın kendi tasarrufundaki taşınmazlarla ilgili güncel bilgilere erişimini mümkün kılan,

Vatandaşın kendi evinden, işyerinden veya internet cafelerden sahip olduğu taşınmazla ilgili en son bilgileri görmelerini, başvuru öncesinde tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili bilgi ve belge edinmelerini sağlayan,

ve tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştiren

ENTEGRE BİR BİLGİ SİSTEMİ'dir.

 

5- MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN İŞLEMLER:

 

 

Müdürlüğümüzde; akitli, akitsiz, resmi yazılar ile yapılan işlemler ile kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar, çeşitli mal varlığı araştırmaları ve mahkeme müzekkerelerine cevap verme gibi bir çok işlem yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce yapılan bazı işlemler şunlardır;

 

a) AKİTLİ İŞLEMLER :

 1. Satış
 2. Bağış (Hibe)
 3. İpotek
 4. Taksim
 5. Trampa
 6. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı
 7. Kamulaştırma
 8. Ölünceye Kadar Bakma Akdi
 9. İdareler arasında devir
 10. Çeşitli irtifak hakları v.b gibi işlemler

 

b) AKİTSİZ İŞLEMLER:

 

 1. İntikal
 2. Cins Tashihi
 3. İsim ve Soy isim tashihi
 4. İfraz (Ayrıma)
 5. Tevhit (Birleştirme)
 6. Yola, Yeşil Alana terk
 7. Yoldan ihdas
 8. Kat irtifakı ve Kat mülkiyeti
 9. Teknik hataların düzeltilmesi
 10. Çeşitli terkin işlemleri v.b. gibi belli başlı akitsiz işlemler.

 

Bunlara ek olarak icra takibinden dolayı Haciz, İhtiyati haciz işlemleri, Mahkemelerce konulan ihtiyati tedbir, Amme borçlarından dolayı Kamu haczi işlemleri, Yeşil Kart talepleri, 2022 sayılı yasaya göre maaş taleplerine ve DGD ile ÇKS ile ilgili kayıtların araştırılması ve çıkarılması gibi birçok alanda ve büyük bir nüfusa hizmet vermekteyiz.

 

Müdürlüğümüze; vatandaşlarımız tarafından yapılan talepler incelenip; evrakı müsbitelerinin eksiksiz ve tam olduğu, işleme engel bir durum bulunmadığı anlaşılınca talepleri alınmakta yasalara uygun bir biçimde, alınan bu talepler titizlikle ve hızlı bir şekilde, kimse mağdur edilmeden karşılanmaya çalışılmaktadır.

 

6- MÜDÜLÜĞÜMÜZDE YAPIYAN 2009 YILINA AİT İSTATİSTİK VERİLERİ:

 

Müdürlüğümüzde 2009 yılı anılan tarih itibariyle yapılan işlemlere ait istatistik verileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yevmiye sayısı : 1249

 

b) Gelen evrak sayısı : 432

 

c) Giden evrak sayısı : 416

 

d) Çıkarılan tapu kayıtları sayısı : 25 ,268

 

e) Toplam yapılan akitli işlem sayısı : 61 'dır.

 

f) Toplam akitsiz işlem sayısı: 1188 ancak yeşil kart ile yaşlılık ve sakatlık başvurularına ait bilgilerin istatistiği tutulmadığından çıkartılamamıştır.

 

Müdürlüğümüzde 2009 yılında yapılan işlemlerden alınan haçlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Alınan tapu harçları toplamı : 4726,77 TL .

 

b) Alınan döner sermaye toplamı: 1425.00-TL.

 

 

Tüm bu istatistiki verilerinden de anlaşılacağı üzere son zamanlarda Müdürlüğümüze gelen taleplerde ve işlemlerde bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu artışın devam edeceği tahmin edilmektedir.