OĞUZLAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmesi
 1. Nüfus müdürlüklerine kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak on beş yaşını tamamlamış herkesin şahsen başvurması esastır.
 2. İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
 3. On beş yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında kimliğini kanıtlayan fotoğraflı pasaport, okulunca verilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınava giriş belgesi, fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda, anne veya baba, anne veya babanın bulunmaması durumunda ise vasinin beyanı yeterli sayılacaktır.
 4. On beş yaşını tamamlamış kişilerin fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememesi ya da anne, baba veya vasinin bulunmaması durumunda ise mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılarak, soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kimlik kartı başvurusu alınacaktır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmayacaktır.
 5. Fotoğraf: Kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.
Kayıp T.C. Kimlik Kartı Müracaatı:
   1-Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet Biyometrik fotoğraf  (5 x 6 cm ebatında) istenir. Biyometrik doğrulaması yapılır.
15 Dakika
2
Uluslarası Aile cüzdanı verilmesi
 1. Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi (Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanının alınmamış olması, kaybolması ya da yıpranması durumları ile Türk vatandaşlığının kazanılması hallerinde nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklerce eşlerin ibraz ettikleri nüfus cüzdanlarına veya T.C. Kimlik Kartlarına dayanılarak uluslararası aile cüzdanı talep belgesi düzenlenerek verilir. Ancak, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ibraz edilememesi halinde ilgiliden Ehliyet, Pasaport, Memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı, Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu belgelerinden biri istenir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ise yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurum yetkilisi tarafından düzenlenen uluslararası aile cüzdanı talep belgesi istenir.)
 2. Fotoğraf(son altı ay içerisinde çekilmiş ikişer adet vesikalık)
20 Dakika
3
Doğum işlemleri
(Nüfusa ilk kayıt)
 1. Bildirimde bulunan anne ya da babanın Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı)
  Doğum raporu (Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmi belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da resmi araştırma neticesi yapılabilir.)
 2. Özel vekillik belgesi (Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle, müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.)
15 Dakika
4
Nüfus kayıt örneği verilmesi
 1. Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı) ya da kimliğini kanıtlayan Uluslararası aile cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı, Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu belgelerinden biri istenir.
 2. Vekillik belgesi (bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde mümkündür.)
3 Dakika
5
Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi verilmesi
 1. Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı) ya da kimliğini kanıtlayan Uluslararası aile cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı, Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu belgelerinden biri istenir.
 2. Vekillik belgesi(bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde mümkündür.)
2 Dakika
6
Adres beyanı ile ilgili işlemler
 1. Kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ya da yukarıda sayılan kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belge ile müracaat edilecektir.
 2. Vekillik belgesi (bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin ibrazı halinde)
 3. Beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı(yapılan sorgulama sonucunda, beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğunun tespiti halinde bu belgelerden biri istenir.
 4. Adreste bir başkasının oturmadığının anlaşılması halinde ise herhangi bir belge istenmez.)
15 Dakika
7
Evlenme Tescil İşlemleri
Evlenme İşlemleri: Köylerde köy muhtarlarına, Ilçe Merkezinde ise   İlçe Müftülüğüne veya Belediye Evlendirme Memurluğuna müracaat edilerek yaptırılır. Evlenme işlemini gerçekleştiren Evlenme Memuru tarafından  düzenlenen 2 (iki) nüsha “Mernis Evlendirme Bildirimi” ile müdürlüğümüze müracaatları ile kişilerin evlenme işlemleri tescil edilir.
3 Gün
8
Tanıma
 1. Kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ya da yukarıda sayılan kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belge ile müracaat edilecektir.
 2. Dilekçe
 3. Doğum raporu(Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmi belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir.)
 4. Anne başvuru esnasında hazır ise kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge, hazır değilse kimlik bilgileri ile yerleşim yeri adres bilgileri
20 Dakika
9
Kızlık soyadını kullanma talebi
 1. Kişinin kimliğini ispat edeceği bir belge Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ya da yukarıda sayılan kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belge ile müracaat edilecektir.
 2. Dilekçe
5 Dakika
10
Saklı Nüfus İşlemleri
 1. Saklı nüfus ilmühaberi - dilekçe-beyan formu,
 2. Saklı nüfus soruşturma formu,
 3. Doğum tutanağı
 4. Yaş tespit formu,
 5. Saklının ana ve babası ile varsa kardeşlerinden en az ikisinin ifadesi
 6. Saklıyı tanıyan en az kendi yaşıtı iki kişinin,
 7. İkamet ettiği yer köy/mahalle muhtarı ile iki üyenin,
 8. Öğrenim gördüğünü beyan etmesi halinde ilgili okul müdürlüğünden temin edilecek okul ve kimlik bilgilerine ilişkin belge veya varsa diplomanın tasdikli bir örneği,
 9. Fotoğraf(8 adet)
 • İlgilinin; ana ve babasının evli ve nüfusa kayıtlı oldukları ve başka bir devlet vatandaşı olmadıklarının anlaşılması halinde, mülki idare amirinin onayı alınarak aile kütüklerine tescil edilir.
 • İlgilinin;
  1. Ana ve babasının evli olmamaları veya nüfusta kayıtlarının bulunmaması,
  2. Gösterilen ana ve babanın çocuğu olduğunu ispata yarayacak yeterli bilgi ve belgenin bulunmaması veya bu ailenin mensubu olduğu konusunda tereddüde düşülmesi,
  3. Ana ve baba arasında evlilik olmasına rağmen kayıtlı oldukları hanenin uzun süreden beri işlem görmemiş olması,
  4. Kendisinden önce doğup ölen kardeşinin kimliğini kullandığının iddia edilmesi,
  5. Kendisinin ya da ana veya babasının yabancı bir devlet vatandaşı olduğunun tespit edilmesi,
  6. Yurt dışında bulunduğunun veya yakın zamanda ülkemize geldiğinin tespit edilmesi,
hallerinden birinin varlığında, valilik görüşü de eklenmek suretiyle dosya Bakanlığa gönderilerek vatandaşlık durumunun tespiti istenir ve Bakanlığın kararına göre işlem yapılır.
2 Ay
11
Ölü olduğu halde nüfus kütüklerinde sağ görünenlerin ölüm İşlemleri
 1. Dilekçe,
 2. Sağlık kuruluşları veya özel hastanelerce düzenlenen kayıtlara dayanılarak kamu kuruluşlarınca verilmiş yazı veya raporlar, trafik kazalarıyla ilgili raporlar, mahkeme kayıtları, mahkeme kararları veya benzeri belgeler kabul edilir.
Herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülki idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Araştırma sonucuna göre işlem yapılır.
1 Ay
12
Nüfus kütüklerinde yanlış olduğu iddia edilen bilgilerin araştırılması işlemi
 1. Dilekçe,
 2. Varsa iddiayı kanıtlayacak belgeler (yoksa arşivden dayanak belgeleri incelenecek)
15 Dakika
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
                
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
:
Halim YILMAZ
İsim
:
Kaymakam
Ünvan
:
İlçe Nüfus Müdürü
Ünvan
:
Oğuzlar Kaymakamı
Adres
:
İlçe Nüfus Müdürlüğü
Oğuzlar/ÇORUM
Adres
:
Oğuzlar Kaymakamlığı
Oğuzlar/ÇORUM
Tel
:
0 (364) 561 72 52
Tel
:
0 (364) 561 71 31
Faks
:
0 (364) 561 72 52
Faks
:
0 (364) 561 72 69
E-Posta
:
oguzlarnufus@hotmail.com
E-Posta
:
oguzlar@icisleri.gov.tr