OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe ,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi.

15 + 5 = 20 Gün

2-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği,

3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.

5 Gün

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı

15 gün

ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1-Fatura,

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi,

-Sözleşme vb.

45 gün

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

3 Gün

6-

'Apostille' tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

1 Gün

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe.

5 Gün

8-

Adli Sicil kaydı

Talep sahibinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Başvuru anında

9-

BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) Başvurusu

Dilekçe (Yazılı, Elektronik ortamda, Telefon)

3 Gün

10-

Yurt Dışı Bakım Belgeleri

1.Dilekçe

2. Evrakın diğer dairelerdeki işlemleri tamamlandıktan sonra, bir önceki yıl için bakım belgesi düzenlenir.

1 Gün

11-

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili işlemler

Bilgi edinme başvuru formunda müracaat eden kişinin adı, soyadı, TC kimlik nosu ve adresinin bulunması halinde

5 Gün

12-

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair kanun ile ilgili işlemler

  1. Dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikamet adresinin bulunması
  2. Dilekçenin incelenebilmesi için, belli bir konuyu ihtiva etmesi, yardım mercilerinin görev alanına giren konulardan olmamamsı

3 Gün

13-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

7 Gün

14-

Muhtarlık Belgesi Talebi

Dilekçe

1 Saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Metin BİÇER İsim : 

Unvan : Yazı İşleri Müdürü Unvan : Kaymakam

Adres : Hükümet Konağı Kat:2 No:12 Adres : Hükümet Konağı Kat: 2 No:1

Tel : 0 364 561 71 31 - 13 Tel : 0 364 561 71 32 - 12

Faks : 0 364 561 72 69 Faks : 0 364 561 561 72 69

E-Posta : metin.bicer@icisleri.gov.tr E-Posta :